การใช้ชุดการสอนในการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยตนเอง

English version of this page Click here.
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ วิชชุดา อึงพินิจพงศ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การใช้ชุดการสอนในการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยตนเอง
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท
ผศ.นพ.ยงยุทธ ศิริปการ
ผศ.วรกิต วัดเข้าหลาม
ปีที่จบ 2539

บทคัดย่อ

การวิจยครั้งสี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาทงกายภาพบำบัดด้วยตนเอง ของกลุ่มผู้ป่วยปวดไหล่ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนปกติกับกลุ่มที่เรียนรู้จากชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้ป่วยปวดไหล่ชนิด Frozen Shoulder จำนวน 10 คน ซึ่งมารับบรการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น รับการรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด กลุ่มตัวอย่างได้รับการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) เพื่อเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีผู้ป่วยกลุ่มละ 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบลบประเมินสภาพผู้ป่วยปวดไหล่ และชุดการสอนเรื่องปวดไหล่ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของตัวแปรได้จากการประเมินสภาพผู้ป่วยครั้งแรกและครั้งสุดท้าย แล้วนำมาคำนวณทางสถิติโดยทำการวิเคราะห์ เป็น 3 ตอน คือ 1) วิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดการสอน (ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86/88 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.82) 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่า Mean rank ก่อนและหลังการรักษาทั้งกลุ่มที่ได้รับการสอนปกติ และกลุ่มที่ใช้ชุดการสอน โดยใช้ The Wilcoxon matchedpairs signed-ranks test 3) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่า Mean rank ของตัวแปรระหว่างกลุ่มที่สอนปกติกับกลุ่มที่ใช้ชุดการสอน โดยใช้ The Mann-Whitney U test
ผลการวิจัยพบว่า ผลการรักษาทางกายภาพบำบัดของกลุ่มผู้ป่วยปวดไหล่ที่เรียนรู้จากชุดการสอนกับกลุ่ม ที่ได้รับการสอนตามปกติ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่า สามารถนำชุดการสอนมาใช้เป็นสื่อในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยตนเองได้ และมีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด